Author Archive

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2560

เขียนโดย primary เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสาร, ข่าวและประชาสัมพันธ์

  สสวท. เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ทั่วประเทศ ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ สู่ความยั่งยืน ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่ และเกียรติบัตร สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 10 กุมภาพันธ์ 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Read More.

หนังสือเรียน แบบฝึกหัด และแบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

เขียนโดย primary เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสาร, ข่าวและประชาสัมพันธ์

หนังสือเรียน แบบฝึกหัด และแบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เป็นสื่อการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่ สสวท. ได้จัดทำขึ้นตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีการวิจัยและพัฒนาสื่อชุดนี้อย่างต่อเนื่อง จนได้หนังสือเรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาความรู้วิทยาศาสตร์และทักษะการอ่าน การเขียน การคิด Read More.

สังคมออนไลน์