บุคลากร

บุคลากรสาขาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา

ดร.กุศลิน มุสิกุล
ดร.กุศลิน มุสิกุล

ผู้อำนวยการสาขาฯ

อ.ศานิกานต์ เสนีวงศ์ ดร.เบ็ญจวรรณ หาญพิพัฒน์ ดร.พจนา ขำวงษ์
อ.ศานิกานต์ เสนีวงศ์
นักวิชาการ
ดร.เบ็ญจวรรณ หาญพิพัฒน์
นักวิชาการ
ดร.พจนา ขำวงษ์
นักวิชาการ
ดร.วันชัย น้อยวงค์ นายนิทัศน์ ลิ้มผ่องใส คุณ กมลพรรณ
   ดร.วันชัย น้อยวงค์     
นักวิชาการ
          อ.นิทัศน์ ลิ้มผ่องใส         
นักวิชาการ
นางกมลพรรณ เขมะโร
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
FullSizeRender FullSizeRender_Bua-in pic Wimonmas Srinarang
                            ดร.ณัฐธิดา พรหมยอด

นักวิชาการ

ดร.เสาวลักษณ์ บัวอิน
นักวิชาการ
 อ.วิมลมาศ ศรีนาราง
นักวิชาการ
Rataporn
อ.รตพร หลิน
นักวิชาการ

 

 

 

 

 

 

 

สังคมออนไลน์