บุคลากร

บุคลากรสาขาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา

ดร.กุศลิน มุสิกุล
ดร.กุศลิน มุสิกุล

ผู้อำนวยการสาขาฯ

อ.ศานิกานต์ เสนีวงศ์ ดร.เบ็ญจวรรณ หาญพิพัฒน์ ดร.พจนา ขำวงษ์
อ.ศานิกานต์ เสนีวงศ์
นักวิชาการ
ดร.เบ็ญจวรรณ หาญพิพัฒน์
นักวิชาการ
ดร.พจนา ขำวงษ์
นักวิชาการ

ดร.วันชัย น้อยวงค์ นายนิทัศน์ ลิ้มผ่องใส FullSizeRender
   ดร.วันชัย น้อยวงค์     
นักวิชาการ
          อ.นิทัศน์ ลิ้มผ่องใส         
นักวิชาการ
  ดร.ณัฐธิดา พรหมยอด
นักวิชาการ
  FullSizeRender_Bua-in
          Rataporn
pic Wimonmas Srinarang
ดร.เสาวลักษณ์ บัวอิน
นักวิชาการ
อ.รตพร หลิน
นักวิชาการ
อ.วิมลมาศ ศรีนาราง
นักวิชาการ
 

สังคมออนไลน์