วิสัยทัศน์และพันธกิจ

vision

 

วิสัยทัศน์

" วิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และแนวทางการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพครูและนักเรียนระดับประถมศึกษา ให้เหมาะสมกับบริบทของไทย ร่วมสมัยและทัดเทียมนานาชาติ โดยเน้นการทำงานอย่างมุ่งมั่นและมีความสุข "

 

พันธกิจ

 พัฒนาคุณภาพของบุคลากรในสาขาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทั้งด้านเนื้อหาและด้านการสอนและมีความเติบโตด้านวิชาการเพื่อให้เป็นกำลังสำคัญของสาขาตลอดจนสถาบันฯ และให้ทันต่อการขาดแคลนบุคลากร

 เร่งสรรหาบุคลากรทั้งนักวิชาการ พนักงานสมทบ และเครือข่ายองค์กร บุคลากรทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเสริมทีมบุคลากรเดิมเพื่อให้สาขามีความเข้มแข็งด้านกำลังคน

 วิจัยและพัฒนาหนังสือเรียน และสื่อประกอบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทั้งเนื้อหาและกระบวนการที่ร่วมสมัย มีการใช้นวัตกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา

 พัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่ยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

 

สังคมออนไลน์