หนังสือเรียนและแบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

book-carousel-05 exe-carousel-05

หนังสือเรียนและแบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นสื่อการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่ สสวท. ได้จัดทำขึ้นตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นี้ สสวท. ได้ปรับปรุงเนื้อหาและรูปภาพให้มีความทันสมัย น่าเรียนรู้ โดยรวบรวมเนื้อหาบทเรียนเกี่ยวกับแรงและพลังงาน การเปลี่ยนแปลง สิ่งมีชีวิตและแหล่งน้ำ และวัฏจักรชีวิต วัฏจักรน้ำ และวัฏจักรการปรากฏของดาว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้ใช้ทักษะการอ่าน การเขียน การคิด และการแก้ปัญหา ผ่านการสืบเสาะหาความรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาหรือใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยในแต่ละบทเรียนจะประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ที่จะช่วยให้นักเรียนมีความสนใจอยากที่จะเรียนรู้ กระตุ้นการคิดและการตัดสินใจ พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจในบทเรียนวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สังคมออนไลน์