หนังสือเรียนและแบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

book-carousel-02 exe-carousel-02

หนังสือเรียนและแบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นสื่อการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่ สสวท. ได้จัดทำขึ้นตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นี้ สสวท. ได้ปรับปรุงเนื้อหาและรูปภาพให้มีความทันสมัย น่าเรียนรู้ โดยรวบรวมเนื้อหาบทเรียนเกี่ยวกับการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว ตัวเราและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา และโลก ท้องฟ้าและดาว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ใช้ทักษะการอ่าน การเขียน การคิด และการแก้ปัญหา ผ่านการสืบเสาะหาความรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสามารถนาไปใช้แก้ปัญหาหรือใช้ในชีวิตประจาวันได้ โดยในแต่ละบทเรียนจะประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ที่จะช่วยให้นักเรียนมีความสนใจอยากที่จะเรียนรู้ กระตุ้นการคิดและการตัดสินใจ พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจในบทเรียนวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

สังคมออนไลน์