หนังสือเรียน แบบฝึกหัด และแบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

เขียนโดย primary เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสาร, ข่าวและประชาสัมพันธ์

info-book

หนังสือเรียน แบบฝึกหัด และแบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เป็นสื่อการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่ สสวท. ได้จัดทำขึ้นตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีการวิจัยและพัฒนาสื่อชุดนี้อย่างต่อเนื่อง จนได้หนังสือเรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาความรู้วิทยาศาสตร์และทักษะการอ่าน การเขียน การคิด และการแก้ปัญหา ผ่านกิจกรรมการทดลองหรือกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ สืบเสาะหาความรู้ และวิเคราะห์องค์ความรู้ด้วยตนเองทั้งยังฝึกการคิดและการตัดสินใจที่เหมาะสมกับวัยและสามารถนำความรู้มาปรับใช้และแก้ปัญหากับชีวิตประจำวันได้ โดยหนังสือชุดนี้ได้รวบรวมสิ่งที่ควรเรียนรู้ผ่านหัวข้อการเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้

 • แนวคิดสำคัญ >> รวบรวมทุกแนวคิด เนื้อหาที่ต้องเรียนรู้ในแต่ละบทเรียน
 • กิจกรรมสำรวจความรู้ก่อนเรียน >> เป็นกิจกรรมสั้นๆ ที่นักเรียนต้องลงมือทำด้วยตนเองก่อนเริ่มเรียนรู้ตามบทเรียนเพื่อค้นหาความรู้เดิม โดยนักเรียนจะต้องบันทึกผลของกิจกรรมตามความเข้าใจของตนเอง พร้อมทั้งกลับมาตรวจสอบคำตอบหลังจากเรียนจบอีกครั้งหนึ่ง
 • ทำอย่างไร >> มุ่งเน้นฝึกกระบวนการคิดและวิเคราะห์ พร้อมสรุปความคิดนั้นว่าบทเรียนนี้ให้ทำอะไรและทำอย่างไรบ้าง
 • ชวนคิด >> เป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในบทเรียน เพื่อฝึกให้นักเรียนได้คิดหาคำตอบและแก้ปัญหาจากคำถามเหล่านี้
 • อ่านเป็น >> นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะการอ่านจากเนื้อหาในบทเรียน พร้อมทำความเข้าใจในความหมายของคำศัพท์ที่พบจากเนื้อหา
 • รู้หรือยัง >> เป็นคำถามเดียวกันกับคำถามในหัวข้อชวนคิด เพื่อถามย้ำให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หลังจากอ่านเนื้อหาในบทเรียนแล้ว เป็นการวัดผลความเข้าใจที่ได้จากการอ่าน
 • คำถามสำคัญ >>คำถามนี้จะเป็นการนำนักเรียนเข้าสู่การทำกิจกรรมโดยนักเรียนต้องเสาะหาคำตอบเพื่อตอบคำถามจากในบทเรียน
 • ฉันรู้อะไร >>เป็นการตอบคำถามสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรม พร้อมแสดงหลักฐานจากการทำกิจกรรมเพื่อสรุปองค์ความรู้
 • อยากรู้อีกว่า >> หลังจากได้ทำกิจกรรมแล้ว นักเรียนจะต้องตั้งคำถามที่อยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบทเรียนและกิจกรรมเป็นการฝึกการคิดสงสัยและตั้งคำถามที่สามารถหาคำตอบได้อย่างมีเหตุผล
 • เขียนเป็น >> เป็นการฝึกเขียนคำสำคัญในแต่ละบทเรียน ซึ่งจะมีการฝึกเขียนนี้เฉพาะในชั้นประถมศึกษาตอนต้น
 • นานา น่ารู้ >> นำเสนอความรู้เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและเนื้อหาในบทเรียน ซึ่งมีความน่าสนใจ
 • ฝึกทักษะ >> ระบุทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่จะได้ฝึกฝนในการทำกิจกรรม ซึ่งจะระบุไว้เฉพาะในชั้นประถมศึกษาตอนต้น
 • ตรวจสอบตนเอง >> เป็นการให้นักเรียนตรวจสอบตนเองถึงทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้ฝึกฝนในการทำกิจกรรม
 • สิ่งที่ฉันนำมาใช้ >> เป็นแบบฝึกหัดเพื่อตรวจสอบการนำความรู้ที่ได้เรียนมาจากบทเรียน ไปใช้อธิบายในสถานการณ์หรือในชีวิตประจำวันอื่นๆ
 • สร้างสรรค์ผลงาน >> เป็นแบบฝึกหัดที่ให้นักเรียนได้ทำผลงานของตนเองหรือผลงานกลุ่มโดยใช้ความรู้ที่เรียนเป็นพื้นฐาน

 

หัวข้อการเรียนรู้ทั้งหมดนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญในหนังสือเรียน แบบฝึกหัด และแบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ที่มีความเหมาะสมกับช่วงวัย และสามารถช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี ทำให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป ดังนั้น สื่อการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ชุดนี้จึงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนช่วงชั้นประถมศึกษา คุณครูและผู้ปกครองที่ต้องการนำสื่อชุดนี้ไปใช้ในการเรียนการสอน

สังคมออนไลน์