Eco Planet : ปฏิบัติการรักษ์โลกมาร่วมกันรักษ์โลกของเรา ให้อยู่ไปนาน ๆ

เขียนโดย nlimp เมื่อ . หัวข้อ ลับสมองประลองปัญญา

eco planet

 

ECO PLANET เกมปฏิบัติการรักษ์โลกที่ให้น้องช่วยกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในเกมจะประกอบด้วยฐานกิจกรรมทั้งหมด 5 ฐาน คือ การเดินทาง การบริโภค การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำ และการคัดแยกขยะ หาดพร้อมแล้วสามารถคลิดเข้าไปเล่นเกมได้ที่ www.environnet.in.th/?p=6098

 

ที่มา : www.environnet.in.th

สังคมออนไลน์