วันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2558 ท่องโลกกาลเวลา

เขียนโดย nlimp เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสาร, ข่าวและประชาสัมพันธ์

shutterstock_76001869

 

ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร  ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  แจ้งว่า  สสวท. จะจัดงานวันวิทยาศาสตร์น้อย 2558 (Little Scientists’ Day 2015) ในหัวข้อ ท่องโลกกาลเวลา ให้แก่ศึกษานิเทศก์ ครูปฐมวัย เด็กอนุบาลผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไปที่อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558  ณ แหลมสมิหลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการตลอดจนเปิดโอกาสให้วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่นได้จัดกิจกรรมนอกโรงเรียน นอกจากนี้เด็กและผู้ปกครองที่เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้ ประสบการณ์ผ่านการทำกิจกรรม  และได้ตระหนักถึงความสำคัญของเวลา

กิจกรรมในงานวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2558 ท่องโลกกาลเวลา ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ได้แก่ อดีตถึงปัจจุบันเป็นเช่นไร  เด็กจะได้ดูวิดีโอที่แสดงการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต และได้เล่นเกมบัตรภาพการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต ทำอะไรในเวลาต่าง ๆ เด็กจะได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเวลาในแต่ละวัน การเปลี่ยนฤดูในหนึ่งปี สามารถเชื่อมโยงกิจวัตรประจำวัน เรียงลำดับเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ ในเวลาที่แตกต่างกัน สัตว์หากินเวลาไหน เด็กจะได้ร่วมกันอภิปรายว่ารู้จักสัตว์อะไรบ้าง พร้อมทั้งบรรยายรูปร่างลักษณะ และบอกชนิดอาหารที่สัตว์ชนิดนั้นกิน พร้อมทั้งให้เด็กเล่นเกมโดยแยกชนิดของสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางวันและเวลากลางคืน  ทรายบอกเวลาได้อย่างไร เด็กจะได้ร่วมกันอภิปรายว่าในการทำกิจกรรมต่าง ๆ จะสามารถกำหนดเวลา หรือมีวิธีการใดในการจับเวลา  พร้อมทั้งให้เด็กประดิษฐ์นาฬิกาทรายและตกแต่งให้สวยงาม ลอยได้นานเท่าใด เด็กจะได้ประดิษฐ์ร่มชูชีพจากถุงพลาสติก ให้ลอยอยู่ในอากาศได้นานที่สุด หัวใจเต้นเร็วหรือไม่ เด็กจะได้ลองฟังเสียงการเต้นของหัวใจตนเองและของเพื่อน โดยใช้อุปกรณ์ช่วย จากนั้นสังเกตการเปลี่ยนแปลงเสียงการเต้นของหัวใจหลังจากเคลื่อนไหวร่างกาย

 

ที่มา www.ipstweb.com

 

 

สังคมออนไลน์