โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2560

เขียนโดย primary เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสาร, ข่าวและประชาสัมพันธ์

  สสวท. เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ทั่วประเทศ ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ สู่ความยั่งยืน ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่ และเกียรติบัตร สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 10 กุมภาพันธ์ 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://globethailand.ipst.ac.th/?p=5094    

หนังสือเรียน แบบฝึกหัด และแบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

เขียนโดย primary เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสาร, ข่าวและประชาสัมพันธ์

หนังสือเรียน แบบฝึกหัด และแบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เป็นสื่อการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่ สสวท. ได้จัดทำขึ้นตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีการวิจัยและพัฒนาสื่อชุดนี้อย่างต่อเนื่อง จนได้หนังสือเรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาความรู้วิทยาศาสตร์และทักษะการอ่าน การเขียน การคิด และการแก้ปัญหา ผ่านกิจกรรมการทดลองหรือกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ สืบเสาะหาความรู้ และวิเคราะห์องค์ความรู้ด้วยตนเองทั้งยังฝึกการคิดและการตัดสินใจที่เหมาะสมกับวัยและสามารถนำความรู้มาปรับใช้และแก้ปัญหากับชีวิตประจำวันได้ โดยหนังสือชุดนี้ได้รวบรวมสิ่งที่ควรเรียนรู้ผ่านหัวข้อการเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้ แนวคิดสำคัญ >> รวบรวมทุกแนวคิด เนื้อหาที่ต้องเรียนรู้ในแต่ละบทเรียน กิจกรรมสำรวจความรู้ก่อนเรียน >> เป็นกิจกรรมสั้นๆ ที่นักเรียนต้องลงมือทำด้วยตนเองก่อนเริ่มเรียนรู้ตามบทเรียนเพื่อค้นหาความรู้เดิม โดยนักเรียนจะต้องบันทึกผลของกิจกรรมตามความเข้าใจของตนเอง พร้อมทั้งกลับมาตรวจสอบคำตอบหลังจากเรียนจบอีกครั้งหนึ่ง ทำอย่างไร >> มุ่งเน้นฝึกกระบวนการคิดและวิเคราะห์ พร้อมสรุปความคิดนั้นว่าบทเรียนนี้ให้ทำอะไรและทำอย่างไรบ้าง ชวนคิด >> เป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในบทเรียน เพื่อฝึกให้นักเรียนได้คิดหาคำตอบและแก้ปัญหาจากคำถามเหล่านี้ อ่านเป็น >> นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะการอ่านจากเนื้อหาในบทเรียน พร้อมทำความเข้าใจในความหมายของคำศัพท์ที่พบจากเนื้อหา รู้หรือยัง >> เป็นคำถามเดียวกันกับคำถามในหัวข้อชวนคิด เพื่อถามย้ำให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หลังจากอ่านเนื้อหาในบทเรียนแล้ว เป็นการวัดผลความเข้าใจที่ได้จากการอ่าน คำถามสำคัญ >>คำถามนี้จะเป็นการนำนักเรียนเข้าสู่การทำกิจกรรมโดยนักเรียนต้องเสาะหาคำตอบเพื่อตอบคำถามจากในบทเรียน ฉันรู้อะไร >>เป็นการตอบคำถามสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรม พร้อมแสดงหลักฐานจากการทำกิจกรรมเพื่อสรุปองค์ความรู้ อยากรู้อีกว่า >> […]

วันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2558 ท่องโลกกาลเวลา

เขียนโดย nlimp เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสาร, ข่าวและประชาสัมพันธ์

  ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร  ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  แจ้งว่า  สสวท. จะจัดงานวันวิทยาศาสตร์น้อย 2558 (Little Scientists’ Day 2015) ในหัวข้อ ท่องโลกกาลเวลา ให้แก่ศึกษานิเทศก์ ครูปฐมวัย เด็กอนุบาลผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไปที่อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558  ณ แหลมสมิหลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการตลอดจนเปิดโอกาสให้วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่นได้จัดกิจกรรมนอกโรงเรียน นอกจากนี้เด็กและผู้ปกครองที่เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้ ประสบการณ์ผ่านการทำกิจกรรม  และได้ตระหนักถึงความสำคัญของเวลา กิจกรรมในงานวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2558 ท่องโลกกาลเวลา ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ได้แก่ อดีตถึงปัจจุบันเป็นเช่นไร  เด็กจะได้ดูวิดีโอที่แสดงการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต และได้เล่นเกมบัตรภาพการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต ทำอะไรในเวลาต่าง ๆ เด็กจะได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเวลาในแต่ละวัน การเปลี่ยนฤดูในหนึ่งปี สามารถเชื่อมโยงกิจวัตรประจำวัน เรียงลำดับเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ ในเวลาที่แตกต่างกัน สัตว์หากินเวลาไหน เด็กจะได้ร่วมกันอภิปรายว่ารู้จักสัตว์อะไรบ้าง พร้อมทั้งบรรยายรูปร่างลักษณะ และบอกชนิดอาหารที่สัตว์ชนิดนั้นกิน พร้อมทั้งให้เด็กเล่นเกมโดยแยกชนิดของสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางวันและเวลากลางคืน  ทรายบอกเวลาได้อย่างไร เด็กจะได้ร่วมกันอภิปรายว่าในการทำกิจกรรมต่าง […]

หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เขียนโดย nlimp เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสาร, ข่าวและประชาสัมพันธ์

                       หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมฯ วิทยาศาสตร์กับนํ้า เป็นหนังสือเรียนที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพ ใช้ประกอบการเรียนรู้คู่กับแบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติมฯ วิทยาศาสตร์กับนํ้า โดยพัฒนาขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ให้สอดคล้องกับกิจกรรมวิทยาศาสตร์กับนํ้า ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ในชีวิตประจำวันของนักเรียน เป็นการต่อยอดและประยุกต์ใช้ความรู้จากการเรียน เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการทำกิจกรรมร่วมกัน และเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข

หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เขียนโดย nlimp เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสาร, ข่าวและประชาสัมพันธ์

                       หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมฯ วิทยาศาสตร์กับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง เป็นหนังสือเรียนที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพ ใช้ประกอบการเรียนรู้คู่กับ แบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติมฯ วิทยาศาสตร์กับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง โดยพัฒนาขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ให้สอดคล้องกับกิจกรรมวิทยาศาสตร์กับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ในชีวิตประจำวันของนักเรียน เป็นการต่อยอดและประยุกต์ใช้ความรู้จากการเรียน เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการทำกิจกรรมร่วมกัน และเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข

หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เขียนโดย nlimp เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสาร, ข่าวและประชาสัมพันธ์

                        หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมฯ อัศจรรย์ดวงอาทิตย์ เป็นหนังสือเรียนที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพ ใช้ประกอบการเรียนรู้คู่กับแบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติมฯ อัศจรรย์ดวงอาทิตย์ โดยพัฒนาขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ให้สอดคล้องกับกิจกรรมอัศจรรย์ดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ในชีวิตประจำวันของนักเรียน เป็นการต่อยอดและประยุกต์ใช้ความรู้จากการเรียน เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการทำกิจกรรมร่วมกัน และเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข

หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เขียนโดย nlimp เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสาร, ข่าวและประชาสัมพันธ์

                      หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมฯ แม่เหล็กและแรงธรรมชาติ เป็นหนังสือเรียนที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพ ใช้ประกอบการเรียนรู้คู่กับ แบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติมฯ แม่เหล็กและแรงธรรมชาติ โดยพัฒนาขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ให้สอดคล้องกับกิจกรรมแม่เหล็กและแรงธรรมชาติ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ในชีวิตประจำวันของนักเรียน เป็นการต่อยอดและประยุกต์ใช้ความรู้จากการเรียน เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการทำกิจกรรมร่วมกัน และเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข

หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เขียนโดย nlimp เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสาร, ข่าวและประชาสัมพันธ์

                       หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมฯ บัวลอยน่ารู้ เป็นหนังสือเรียนที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพ ใช้ประกอบการเรียนรู้คู่กับ แบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติมฯ บัวลอยน่ารู้ โดยพัฒนาขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ให้สอดคล้องกับ กิจกรรมการทำขนมบัวลอย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ในชีวิตประจำวันของนักเรียน เป็นการต่อยอดและประยุกต์ใช้ความรู้จากการเรียน เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการทำกิจกรรมร่วมกัน และเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข

ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 10

เขียนโดย nlimp เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสาร, ข่าวและประชาสัมพันธ์

ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร  ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน (วทท. เพื่อเยาวชน) ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน – 20 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้นำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีบนเวทีทางวิชาการ ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย และนักวิชาการ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย ตลอดจนเผยแพร่ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้กับเยาวชนของประเทศ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0 2392  4021 ต่อ 2309 – 2318 โทรสาร  0 2392  […]

ข่าวด่วนช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณ วิตามินซีช่วยปกป้องร่างกายด้วยการ เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพเป็นไม้ผลเขตร้อนซึ่งมีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย

เขียนโดย nlimp เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสาร

ช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณ วิตามินซีช่วยปกป้องร่างกายด้วยการ เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพเป็นไม้ผลเขตร้อนซึ่งมีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย ตระกูลเดียวกับฝรั่ง หว้า ยูคาลิปตัส "ชมพู่" เป็นผลไม้ที่ให้เส้นใยอาหารทั้งชนิดที่ละลายน้ำและไม่ละลายน้ำ ดีต่อระบบขับถ่ายช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล ลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะ ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ และมะเร็งลำไส้ใหญ่ มีวิตามินเอ ช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณ วิตามินซีช่วยปกป้องร่างกายด้วยการ เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพ เป็นไม้ผลเขตร้อนซึ่งมีถิ่นกำเนิด ในประเทศอินเดีย ตระกูลเดียวกับฝรั่ง หว้า ยูคาลิปตัส ดอกมีกลิ่นหอมคล้ายกุหลาบ ผลมีรสชาติหวานกรอบ คนไทยจึงนิยมปลูกเป็นไม้มงคลประจำบ้าน

Recent Posts

สังคมออนไลน์