LESA Project : ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์

เขียนโดย nlimp เมื่อ . หัวข้อ สารพันน่ารู้

    LESA Project เกิดขึ้นจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สนับสนุนให้หอดูดาวเกิดแก้วพัฒนาชุดต้นแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA: Learning model on Earth Science and Astronomy) ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา พุทธศักราช 2544  ชุดการเรียนรู้ดังกล่าวเป็นไฟล์อีเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตและแผ่นซีดี โดยอนุญาตให้ครูดัดแปลงเนื้อหาให้เข้ากับหลักสูตรของโรงเรียน และสามารถนำไปประดิษฐ์สื่อและอุปกรณ์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากของจริง

เราได้อะไรมา และเสียอะไรไป จากการสร้างเขื่อน

เขียนโดย nlimp เมื่อ . หัวข้อ งานวิจัย, บทความ, สารพันน่ารู้

ผู้เขียน: ศานิกานต์ เสนีวงศ์ – นักวิชาการ สาขาวิทยาสาสตร์ประถมศึกษา สสวท. เมื่อไม่นานมานี้ ผู้เขียนได้มีโอกาสไปพักผ่อนที่อ่างเก็บน้ำเหนือ  เขื่อนรัชชประภา หรืออีกชื่อหนึ่งคือเขื่อนเชี่ยวหลาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างการเดินทางโดยเรือเพื่อเข้าไปด้านในของอ่างเก็บน้ำ สองข้างทางมีแต่พื้นน้ำที่เวิ้งว้าง กว้างใหญ่ เห็นยอด ภูเขาหินปูนเรียงราย

Recent Posts

สังคมออนไลน์