การรับรู้ของครูประจำการวิทยาศาสตร์ในโครงการส่งเสริมการผลิตครู ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ต่อการเรียนการสอนชีววิทยาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เขียนโดย nlimp เมื่อ . หัวข้อ ครู, งานวิจัย, บทความ

ผู้เขียน: พจนา มะกรูดอินทร์, นฤมล ยุตาคม และพัฒนี  จันทรโรทัย

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ “สะเต็มศึกษา พัฒนาเด็กไทย” 1-3 พ.ค. 57

เขียนโดย nlimp เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสาร, ครู

ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ   กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย       1 การบรรยายพิเศษและเสวนาวิชาการ ในหัวข้อเกี่ยวกับ สะเต็มศึกษาและหลักสูตรอนาคต เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21   2 นิทรรศการและการนำเสนอผลงานวิชาการในรูปของโปสเตอร์ (Poster Presentation) เกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย โดยใช้กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบกิจกรรมบูรณาการ (Integrated Learning) และ แบบโครงงาน (Project-Based Learning)    3 Mini-workshop สาธิตการจัดกิจกรรมในห้องประชุมปฏิบัติการ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย โดยใช้กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบกิจกรรมบูรณาการ (Integrated Learning) และ แบบโครงงาน (Project-Based Learning)  

Recent Posts

สังคมออนไลน์