ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ “สะเต็มศึกษา พัฒนาเด็กไทย” 1-3 พ.ค. 57

เขียนโดย nlimp เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสาร, ครู

ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ

 

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย 
    
1 การบรรยายพิเศษและเสวนาวิชาการ ในหัวข้อเกี่ยวกับ สะเต็มศึกษาและหลักสูตรอนาคต เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21
 
2 นิทรรศการและการนำเสนอผลงานวิชาการในรูปของโปสเตอร์ (Poster Presentation) เกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย โดยใช้กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบกิจกรรมบูรณาการ (Integrated Learning) และ แบบโครงงาน (Project-Based Learning) 

 

3 Mini-workshop สาธิตการจัดกิจกรรมในห้องประชุมปฏิบัติการ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย โดยใช้กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบกิจกรรมบูรณาการ (Integrated Learning) และ แบบโครงงาน (Project-Based Learning)
 

Tags:

สังคมออนไลน์