นานา น่ารู้

   พิพิธภัณฑ์เสมือน

พิพิธภัณฑ์เสมือน2

พิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum)

แหล่งเรียนรู้ในลักษณะของ Virtual Reality

อย่างเป็นระบบ ในประเทศไทย

Panoramic Virtual Tour: Smithsonian NationalMuseum of National History

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงที่เราสามารถหมุนดูมุมมอง

ในพิพิธภัณฑ์ได้ 360 องศา

 

สังคมออนไลน์