การรับรู้ของครูประจำการวิทยาศาสตร์ในโครงการส่งเสริมการผลิตครู ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ต่อการเรียนการสอนชีววิทยาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เขียนโดย nlimp เมื่อ . หัวข้อ ครู, งานวิจัย, บทความ

ผู้เขียน: พจนา มะกรูดอินทร์, นฤมล ยุตาคม และพัฒนี  จันทรโรทัย

Invalid download ID.   (ดาวน์โหลด Invalid download ID. ครั้ง)

สังคมออนไลน์